Teollisuus

Teollisuus on tuotantotoiminnan laji, joka jalostaa raaka-aineita ihmiselle aineellista hyötyä tuottavaan muotoon. Teollisuus ymmärretään ns. sekundaarituotantona, joka valmistaa erilaisiksi tuotteiksi primäärituotannon eli alkutuotannon luovuttamia jalostuskelpoisia luonnonvaroja. Yleensä teollisuudessa käytettävät koneet ovat sähkötoimisia, tästä eroaa vain käsityöhön perustuva ihmisvoima. Teollinen tuotanto tapahtuu kiinteässä toimipaikassa sijaitsevassa tehtaassa, joka on erikoistunut juuri siihen tuotteeseen ja sen tuotantotekniikkaan.

Teollisuuden edellytyksiä ovat siihen tarvittavat tuotannontekijät: pääoma, raaka-aineet, energia, työntekijät, markkinat ja liikenneyhteydet. Teollisuus sijoittuu yleensä paikkaan, jossa kustannukset ovat matalimmat. Osaamisvaltainen teollisuus sijoittuu sinne missä on saatavilla valmiiksi koulutettuja ja osaavaa työvoimaa. Työvoimavaltainen teollisuus sijoittuu yleensä paikaan jossa on edullista työvoimaa, esimerkiksi vaatetehtaat Kiinaan. Raaka-ainehakuinen tehdas sijoitetaan paikkaan josta taas saadaan raaka-aineita, esimerkiksi sellutehtaat. Energiaintensiivinen teollisuus sijoittuu taas paikkaan jossa on halpaa energiaa, esimerkiksi alumiinisulatot sinne missä on vesivoimalla tuotettua sähköä. Teollisuuden syntyyn tietyille alueille vaikuttavat myös varsinkin teollisuusmaissa vallitsevat löyhät ympäristösäädökset.

Teollistumisen alkuaikoina ylivoimaisesti tärkein yksittäinen edellytys teollisuudelle olivat raaka-aineet ja energia, joten teollisuutta syntyi sinne, missä niitä oli saatavilla. Nykyaikana raaka-ainehakuinen teollisuus käyttää merkittävästi vain vähän jalostettuja raaka-aineita, kuten maatalouden tuotteita tai malmeja. Erityisesti raaka-ainehakuista teollisuutta ovat rauta- ja terästeollisuus.

Teollistuminen alkoi sieltä missä oli saatavilla energiaa, pääasiassa kivihiiltä tai muuta, esimerkiksi vesivoimaa. Esimerkiksi Suomessa sellu- ja paperiteollisuus ovat koskien läheisyydessä, koska ne tarvitsevat paljon vettä valmistusprosessissa. Puu myös uitetaan tehtaaseen vesistöjä pitkin.

Liikenneyhteydet ovat todella tärkeitä teollisuudelle, sillä raaka-aineet täytyy kuljettaa tehtaaseen ja valmiit tuotteet markkinoille. Teollisuus sijoittuu tavallisesti hyvien liikenneyhteyksien eli joko vesi-, raide- tai tieyhteyksien tai samaan aikaan näistä useammankin päähän. Ylivoimaisesti energiatehokkain tapa kuljettaa tavaraa ovat vesiväylät, tavarajunat ovat myös noin kymmenen kertaa energiatehokkaampia kuin tiekuljetukset.

Joillekin teollisuudenaloille ensiarvoisen tärkeää on myynti- ja jakelukustannusten vähäisyys, jolloin ne ovat sijoittuneet pääasiassa sinne, missä markkinat ovat, eli asutuksen läheisyyteen. Esimerkiksi leipomotuotteet tarvitsevat lyhyet kuljetusmatkat.

Jotkin teollisuudenalat vaativat halpoja tai erikoiskoulutettuja työntekijöitä, jolloin ne sijoittuvat sinne, mistä sellaista työvoimaa on parhaiten tarjolla. Tekstiili- ja elektroniikkateollisuus onkin siirtynyt suurimmaksi osaksi maihin jossa työvoima on halpaa. Tämä taas aiheuttaa toisinaan tuotteiden laadun heikkenemistä ja toimitusaikojen pidentymistä.

Teollisuustuotannossa tarvittavat tuotantovälineet ovat muiden toimesta valmistettuja tuotantohyödykkeitä, joista täytyy maksaa hankkimisvaiheessa. Näiden välineiden hankkimista kutsutaan investoinniksi. Jotta voitaisiin tehdä isoja investointeja, tarvitaan toimivat rahoitusmarkkinat investointiin tarvittavan rahan keräämiseksi.

Todella tärkeitä ovat selkeät ja oikeudenmukaiset yritystoimintaa säätelevät lait, yksityisomistuksen suojaavat lait ja toimivat yhtiömuodot. Tärkeitä ovat myös vakaa valuutta, alhainen inflaation ja alhaiset korot. Jos korot ovat korkeat, vain muutamat pitkäaikaiset investoinnit ovat kannattavia. Tärkeää ovat myös vakaat poliittiset olot, jotta tuotantoon ei tulisi odottamattomia keskeytyksiä. Olemassa olevia riskejä olisivat muun muassa vallankaappaus, vallankumous, sotien sekä yritysten kansallistaminen.

...
Kiinteistötarkastukset ja tärinämittauksetthyssenkrupp - Alumiinin ammattilainen